Przyłączenie instalacji fotowoltaicznej w firmie

Przyłączenie instalacji fotowoltaicznej w firmie

     Przedsiębiorcy w celu zabezpieczenia firmy przed podwyżkami cen oraz uniknięcia wysokich rachunków za prąd decydują się coraz chętniej na montaż instalacji fotowoltaicznej. Ta inwestycja pozwala zyskać firmie przewagę ekonomiczną oraz pozytywny odbiór ze względu wykorzystania ekologicznego źródła prądu. Instalacje fotowoltaiczne, tak jak inne obiekty budowlane obarczone są różnego rodzaju regulacjami prawnymi. 

Podstawowe aspekty prawne i procedury instalacji fotowoltaicznej

    Aktualnie obowiązującym prawem w Polsce, bezpośrednio związanym z instalacjami fotowoltaicznymi jest ustawa OZE z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U 2015, poz. 478), a także ustawa o Prawie Energetycznym z dnia 10 kwietnia 1997 roku (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348).

    Według dokumentów regulujących kwestie związane z montowaniem instalacji fotowoltaicznej  wyszczególnić możemy 3 grupy instalacji:

  • Mikroinstalacja fotowoltaiczna – moc instalacji nie większa niż 50 kW;
  • Mała instalacja fotowoltaiczna – moc instalacji mieszcząca się w zakresie 50 kW – 1 MW;
  • Duża instalacja fotowoltaiczna – moc instalacji powyżej 1 MW.

Każda z przedstawionych grup charakteryzuje się innym procesem uruchomienia oraz warunkami przyłączenia do sieci. Jak można się domyślić – im mniejsza instalacja, tym łatwiejszy proces uruchomienia. 

Proces przyłączenia mikroinstalacji do sieci

     Wszystkie instalacje nie przekraczające mocy 50 kW nie muszą ubiegać się o warunki przyłączenia instalacji do sieci w wyniku czego stanowią idealne rozwiązanie dla domów oraz firm produkujących energię elektryczną na potrzeby własne. Przyłączenie mikroinstalacji do sieci następuje na podstawie krótkiego zgłoszenia, rozpatrywanego w ciągu 30 dni od momentu dostarczenia do OSD. Do zgłoszenia należy dołączyć schemat elektryczny, karty katalogowe oraz certyfikaty zastosowanych komponentów. Firma zajmująca się montażem instalacji fotowoltaicznej może w imieniu klienta zgłosić przyłączenie do OSD w wyniku wcześniejszego upoważnienia. Po pozytywnym rozpatrzenia zgłoszenia następuje wymiana licznika na dwukierunkowy, a tym samym produkcja energii elektrycznej.

Proces przyłączenia małej instalacji do sieci

     W kwestii małych instalacji fotowoltaicznych proces przyłączenia źródła wytwórczego trwa znacznie dłużej niż w przypadku mikroinstalacji. Wydłużony czas realizacji spowodowany jest szeregiem procesów, o których spełnienie musi zadbać inwestor. Proces przyłączenia źródła energii odnawialnej rozpoczyna się od uzyskania warunków przyłączeniowych od OSD.  W momencie zgłoszenia przyłączenia inwestor musi przedłożyć wymagane dokumenty OSD m.in. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu lub nieruchomości, plan zabudowy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dokumenty urządzeń wytwórczych, pełny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz schemat elektryczny. Instalacje ubiegające się  o określenie warunków przyłączenia do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV zobowiązane są w ciągu czternastu dni od dnia złożenia wniosku do wniesienia zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie do sieci w wysokości 30 zł za każdy kilowat mocy przyłączeniowej określonej we wniosku. Czas rozpatrzenia wniosku wynosi do 150 dni od dnia złożenia.  Jedyną różnicą między dużą a małą instalacją stanowią wymagania odnośnie koncesji na wytwarzanie i sprzedaż energii. Mała instalacja zwolniona jest z obowiązku jej posiadania. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w pierwszej kolejności następuje zawarcie obustronnej umowy przyłączenia do sieci, dzięki czemu inwestor zyskuje dwa lata na budowę obiektu. Zanim jednak rozpocznie montaż komponentów projekt budowlany musi zostać zatwierdzony przez OSD. Ostatnim niezbędnym krokiem do fizycznego rozpoczęcia budowy jest uzyskanie pozwolenia od starosty właściwego lokalizacji inwestycji. Po zakończeniu budowy przeprowadzany jest proces odbioru przez Operatora Sieci.  W wyniku pozytywnego odbioru instalacja zostaje czasowo dopuszczona do produkcji energii elektrycznej. W ciągu tego czasu wykonane muszą zostać testy NCRfG. Na ich podstawie inwestor otrzymuje ostateczne pozwolenie na użytkowanie energii elektrycznej. 

Proces przyłączenia dużej instalacji do sieci

     Systemy o mocy powyżej 1 MW stanowią wielkoobszarowe instalacje fotowoltaiczne zlokalizowane na gruncie tj. farmy oraz instalacje montowane na wielopołaciowych konstrukcjach m.in. dachach. Proces przyłączenia takiej instalacji do sieci wygląda niemalże identycznie jak w przypadku małych instalacji.  Rozpoczyna się on od uzyskania warunków przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej. Zarówno czas rozpatrzenia wniosku, załączniki oraz opłata są takie same jak w przypadku małej instalacji opisanej wyżej. Różnica pojawia się w zawarciu umowy.  Instalacja o mocy powyżej 1 MW wymaga posiadania przez inwestora koncesji na wytwarzanie i sprzedaż energii. Taką koncesję wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Dokument ten pozwala zawrzeć umowę z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucji o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wprowadzanej do sieci. 

     Najważniejszy celem projektu instalacji jest dobranie optymalnego rozwiązania dostosowanego do indywidualnego profilu energetycznego firmy,  które pozwoli uzyskać jak największą oszczędność. Biorąc pod uwagę kryterium czasowe realizacji instalacji fotowoltaicznej to z całą pewnością na najszybszą realizację możemy liczyć w przypadku mikroinstalacji. Czas ten ogranicza się jedynie do fizycznego montażu komponentów oraz realizacji przyłącza wykonywanego w ciągu 30 dni od zgłoszenia. Z tego względu korzystnym rozwiązaniem inwestycyjnym dla firm jest montaż instalacji fotowoltaicznej w dwóch etapach. Pierwszy etap dotyczy montażu instalacji o mocy do 50 kW ze względu na uproszczone warunki przyłączenia, natomiast drugi rozbudowę, a tym samym wystąpienie o warunki przyłączenia wymagane w przypadku instalacji przekraczających moc 50 kW. Opłacalność tego rozwiązania wynika m.in. z doboru instalacji ze względu na moc bez wysyłania energii do sieci, krótszy czas realizacji, a także możliwość późniejszej rozbudowy. Pozytywnych aspektów nie brakuje. Mimo to należy pamiętać, że każdy budynek, dla którego projektowana jest instalacja solarna charakteryzujące się innymi cechami, wpływającymi na opłacalność zastosowanego rozwiązania. Z tego względu bezpośredni montaż instalacji o mocy większej niż 50 kW może stanowić dla firm tak samo korzystne rozwiązanie.

Na co zwrócić uwagę podczas kompleksowej realizacji instalacji elektrycznej?Jak oszacować zużycie energii elektrycznej w domu?

Zadzwoń do nas! 789 108 169