Polityka prywatności www.dolata-electric.pl

 

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników strony internetowej www.dolata-electric.pl jest:

Maciej Dolata prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Dolata Electric” Maciej Dolata, z siedzibą: ul. Główna 6, 61-005 Poznań, NIP: 777-266-24-95, wpisaną do CEiDG.

Z Administratorem można się skontaktować:
korespondencyjnie na adres: ul. Główna 6, 61-005 Poznań
e-mailowo na adres: biuro@dolata-electric.pl

2. Jak zbieramy Twoje dane i w jakim celu?

Niektóre dane są gromadzone, gdy je nam udostępnisz. Mogą to być na przykład dane przekazane w kierowanej do nas korespondencji mailowej, w tym za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na Stronie.
Inne dane są gromadzone automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania naszej Strony – dane gromadzone przez stosowane na naszej Stronie internetowej pliki cookie lub inne podobne technologie.

W związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej Strony zbieramy dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych na Stronie usług, a także informacje o Twojej aktywności na Stronie. Poniżej zostały opisane szczegółowe Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz zasady oraz cele przetwarzania Twoich danych osobowych gromadzonych przez nas podczas korzystania przez Ciebie ze Strony.

3. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

1) Każda osoba, której dane dotyczą (podmiot danych), jest uprawniona do wniesienia do nas żądania o zrealizowanie praw, o których mowa w art. 15 – 22 RODO, tj.:
A. prawo dostępu do danych;
B. prawo do sprostowania danych;
C. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
D. prawo do ograniczenia przetwarzania;
E. prawo do przenoszenia danych;
F. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;
G. prawo do tego, aby nie podlegać decyzji (w tym profilowaniu), która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa;
H. prawo do wycofania zgody (gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) – w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
I. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

2) Żądania mogą być wnoszone:
a) drogą tradycyjną na adres: ul. Główna 6, 61-005 Poznań
b) drogą elektroniczną na adres mailowy: biuro@dolata-electric.pl.
c) osobiście w naszej siedzibie: ul. Główna 6, 61-005 Poznań

Rozpatrujemy żądania osób, których dane dotyczą, z należytą starannością, uwzględniając przepisy prawa oraz prawa i wolności innych osób, których dane mogą dotyczyć.
3) Przy zgłoszeniu żądania warto podać dane umożliwiające Twoją jednoznaczną identyfikację.
4) Nie odmawiamy podjęcia działań na żądanie osoby której dane dotyczą, chyba że nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą.
5) Bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielamy informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten możemy przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania poinformujemy Cię o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.
6) Jeśli otrzymamy żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje zwrotne także przekażemy elektronicznie, chyba że zażądasz innej formy.
7) Jeżeli nie podejmujemy działań w związku z Twoim żądaniem, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informujemy Cię o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
8) Komunikacja i działania podejmowane w związku z realizacją Twoich praw są, co do zasady, wolne od opłat. Jeżeli jednak żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, możemy:
a) pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo
b) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
9) Jeżeli nie możemy jednoznacznie Cię zidentyfikować lub mamy uzasadnione wątpliwości co do Twojej tożsamości, możemy zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia Twojej tożsamości. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia otrzymania prośby o podanie dodatkowych informacji, ich nie uzupełnisz i Twoja jednoznaczna identyfikacja będzie niemożliwa, wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie. O terminie do podania dodatkowych danych i konsekwencjach ich niepodania zostaniesz pouczony.
10) Informujemy o sprostowaniu, uzupełnieniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych każdego odbiorcę, któremu ujawniliśmy Twoje dane osobowe, chyba że byłoby to niemożliwe lub wymagające niewspółmiernie dużego wysiłku.

4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych w związku z:
W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu korzystania ze Strony czy kontaktowania się z nami – podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości korzystania ze Strony lub nawiązania kontaktu z nami lub odpowiedzi na Twoją wiadomość.
A. korzystaniem ze Strony www.dolata-electric.pl
Jeżeli korzystasz ze Strony to Twoje dane osobowe (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), przetwarzamy:
• w celu świadczenia Tobie usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych na Stronie oraz jej funkcjonalności, w tym umieszczonego tam formularza kontaktowego – na podstawie Twojego zainteresowania naszymi usługami i podjętymi przez Ciebie czynnościami zmierzającymi do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ochronie naszych praw – przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania Twoich danych(art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
Twoja aktywność na Stronie, w tym Twoje dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego naszej Strony). Zebrane w logach informacje przetwarzamy zarówno w celu udostępniania Ci treści Strony i jej funkcjonalności, jak również w celach technicznych w szczególności, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania Strony (np. potrzeba wykrywania nieprawidłowości na Stronie, ochrony przez atakami hackerskimi, wykonywania kopii bezpieczeństwa, testowania zmian Strony).
B. kontaktowaniem się z nami:
Możesz się z nami kontaktować:
• korespondencyjnie na adres: ul. Główna 6, 61-005 Poznań
• e-mailowo na adres: biuro@dolata-electric.pl.
• telefonicznie pod numerem: +48 507 077 747 lub +48 575 752 206
• poprzez formularz kontaktowy umieszczony na Stronie.
Podczas kontaktu najczęściej podajesz nam swoje dane potrzebne do udzielenia Ci odpowiedzi na zadane pytanie. Przetwarzamy wówczas dane, które nam udostępnisz – przeważnie są to Twoje dane kontaktowe jak: e-mail, telefon, oraz treść zapytania. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie może skutkować niemożliwością udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie.
Gdy kontaktujesz się z nami Twoje dane przetwarzamy w celu:
• w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie, na podstawie Twojej zgody wyrażonej poprzez skierowanie zapytania i podania nam swoich danych potrzebnych do udzielenia odpowiedzi na nie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody i to w dowolnym momencie. Cofnięcie udzielonej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
• jeżeli Twój kontakt ma na celu zawarcie umowy – Twoje dane będziemy przetwarzać w związku z podjęciem przez Ciebie działań zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• w celu zawarcia umowy świadczenia na Twoją rzecz usług w ramach prowadzonej przez nas działalności – na podstawie Twojego zainteresowania naszymi usługami i podjętymi przez Ciebie czynności zmierzających do zawarcia umowy(art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• jeżeli Twój kontakt dotyczy wykonywania zawartej umowy – Twoje dane będziemy przetwarzać w związku z zawartą z Tobą umową i jej wykonywaniem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami– na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ochronie naszych praw – przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania Twoich danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5. Odbiorcy danych:
1) W związku z realizacją usług Twoje dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych.
2) W przypadku reklamacji Twoje mogą zostać przekazane dystrybutorowi produktu, producentowi lub gwarantowi, w zależności od konkretnego towaru objętego uprawnieniami.
3) Twoje dane mogą być ujawnione właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

6. Przekazywanie danych do państwa trzeciego:
Informujemy, że nie przekazujemy (i nie zamierzamy przekazywać) Twoich danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Profilowanie.
Nie podejmujemy względem Ciebie decyzji (w tym profilowania), która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.

8. Okres przetwarzania danych osobowych:
1) Okres przetwarzania przez nas Twoich danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania, do czasu wycofania wyrażonej zgody (gdy podstawa prawna przetwarzania danych jest zgoda) lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych (w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes).
2) Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
3) Twoje dane potrzebne do obsługi Twojego kontaktu z nami przetwarzamy przez czas potrzebny do obsługi zapytania, a następnie przez 3 lata w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami. W przypadku zgłoszeń reklamacyjnych będziemy przetwarzać dane osobowe do czasu udzielania odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne, a następnie do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 6-ścio letni termin przedawnienia w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami. W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.
9. Bezpieczeństw danych:
Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny. Pilnujemy, aby dostęp do danych miały jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Jednocześnie podejmujemy niezbędne działania, by podmioty, z którymi współpracujemy dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa podczas przetwarzania powierzonych im przez nas danych.

10. Zmiana Polityki prywatności.
Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Zadzwoń do nas! 789 108 169